Adatkezelési szabályzat

 1. A szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az VEN Zenekar Zala Bt. (Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett utca 86., Cégjegyzékszám: 20-06-039968, Adószám: 25830392-1-20, Bankszámlaszám: 12092309-01590965-00100000, Ügyvezető: Nadrai Róbert Károly, továbbiakban: Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Szolgáltató a https://records.ventheband.com webshop (a továbbiakban: Webshop) működtetése során a Webshopba látogatók, regisztrálók, illetve a vásárlók (együttesen Látogatók) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Jelen szabályzat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény [Ptk.], az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) [GDPR], a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény [Grt.], a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény [Kütv.], valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény [Nytv.] alapján került kialakításra.

 • Fogalom meghatározások:

érintett: az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek a személyes adatait kezelik; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy az érintetthez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni. Az álnevesítés ezáltal a biztonság fokozását szolgálja;

az adatok kezelésének IT biztonsági szintjei:

 • nyilvános: bárki által hozzáférhető,
 • bizalmas: meghatározott munkakörben foglalkoztatottak számára hozzáférhető,
 • titkos: név      szerint meghatározott             személyek       számára hozzáférhető,
 • szigorúan titkos: név szerint, egyedileg meghatározott, titoktartási nyilatkozatot tett személyek számára hozzáférhető.
 • Az adatkezelést végző személye:

VEN Zenekar Zala Bt.
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett utca 86.
Cégjegyzékszám: 20-06-039968
Adószám: 25830392-1-20
Képviselő: Nadrai Róbert Károly

Adatvédelmi tisztviselő: Nadrai Róbert Károly
Elérhetősége: 8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei út 3.
Telefonszáma: +36 30 378 7066          
Email címe: robertnadrai@gmail.com

 • A kezelt személyes adatok köre
  • Regisztráció esetén a Látogatóknak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
 • e-mail cím,
 • jelszó,
 • számlázási cím (számlázási név, utca és házszám, város, megye, irányítószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utca és házszám, város, megye, irányítószám),
 • telefonszám
 • Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Látogató bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Látogató külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

 • Cookie

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés

 • Személyes átvétel során kezelt adatok

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Látogató beleegyezését követően az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info. tv)-ben meghatározott módon, az üzletekben történő személyes áruátvétel során a terméket átvevő természetes személy személyi azonosító igazolványának számát az átvételi bizonylaton rögzítse. Az Info. tv. rendelkezései értelmében a hozzájárulás, szóban, írásban és ráutaló magatartással (az okmány átadásával) is megadható. Jelen adatkezelés célja a vásárlók tulajdonjogához fűződő érdekének megóvása. Az Info. tv. rendelkezései értelmében a Látogató kérheti a Szolgáltatótól a jelen pontban rögzített személyes adatának törlését.

 • Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Szolgáltató hírleveleket és ezzel kapcsolatos email cím nyilvántartást nem kezel.

 • Az adatkezelés jogalapja, célja, módja
  • Az adatkezelésre a Webshopban található internetes tartalmak a Látogató önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Látogató kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Webshop használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a Látogató önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást a Látogató az egyes adatkezelések tekintetében a Webshop használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 • Az adatkezelés célja a Webshopban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Látogató által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha a Látogató feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében
  • Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Látogató jogainak védelme.
  • A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Látogató előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
  • Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Látogató e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Látogatót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
  • Az érintettek jogai és érvényesítésük:
  • Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Az érintett hozzáférési joga alapján jogosult arra, hogy a szolgáltatótól tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen szabályzatban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a szolgáltató az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 • Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Az érintett helyesbítéshez való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére a szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
  • Törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Az érintett törléshez való joga („az elfeledtetéshez való joga”) alapján jogosult arra, hogy kérésére a szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a szolgáltató pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
   • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte; 
   • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, illetve a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
   • a személyes adatokat jogellenesen kezelte;
   • a személyes adatokat a szolgáltató alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés

 • a személyes adatok kezelését előíró, a szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy nemzeti jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy – jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 
 • Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; a szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés jelen pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Szolgáltató azt az érintettet, akinek a kérésére a jelen pont alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 • Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a szolgáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a szolgáltató bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Fenitek mellett az érintett – ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik – jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  

 • Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a szolgáltató akadályozná, ha:
  • az adatkezelés a hozzájárulásán, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az egyik fél az érintett; és
  • az adatkezelés automatizált módon történik.

A jelen pontban foglalt joga gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megoldható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 • Visszavonáshoz való jog: Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármely időpontban visszavonja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén a szolgáltató a vonatkozó adatokat végérvényesen és visszaállíthatatlan módon törli.
  • Jogorvoslathoz való jog:

Panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. 

A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu).

Bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): Az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.  A szolgáltatóval szembeni eljárás a szolgáltató tevékenységi helye, vagy az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt indítható meg. 

A szolgáltató az érintett fenti jogai alapján benyújtott kérelme nyomán hozott intézkedéseiről a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül, tömör, átlátható, közérthető és könnyen hozzáférhető formában, írásban – az érintett erre irányuló kérelmére szóban – adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás a szolgáltatótól kérhető levélben (8900 Zalaegerszeg, Átalszegett utca 86.) vagy e-mailben (records@ventheband.com) Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a szolgáltató részére igazolja a személyazonosságát. Az érintett fent meghatározott jogai gyakorlása esetén szintén a szolgáltató vezetőjével kell felvennie a kapcsolatot.

Ha a szolgáltató nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A tájékoztatás és az intézkedések ingyenesek. Ha azonban az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 

 • ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy  megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a szolgáltatót terheli.

 • Az adatkezelés időtartama
  • A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A Látogató a törlést ügyfélszolgálaton keresztül kezdeményezheti.
  • Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Webshopban történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
  • A Webshop bezárása esetén Szolgáltató minden adatot automatikusan töröl legkésőbb a jogszabályi előírások lejártakor.
 • Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
  • Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére kizárólag az alábbi esetekben adják át.
  • Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

CégnévCímTevékenység
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.futárszolgálati tevékenység
Trans-O-Flex Hungary Kft.1239 Budapest, Európa út 12.futárszolgálati tevékenység
Royal Futár Hungária Kft.1182 Budapest, Vajdahunyad u. 19.futárszolgálati tevékenység
Lapker Zrt.1097 Budapest, Táblás utca 32.futárszolgálati tevékenység
DPD Hungária Kft.1158 Budapest, Késmárk utca 14/bfutárszolgálati tevékenység
Webox Hungary Kft.8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5.futárszolgálati tevékenység
FOXPOST Zrt.3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.futárszolgálati tevékenység
SPRINTER Futárszolgálat Kft.1097 Budapest, Táblás utca 39.futárszolgálati tevékenység
Magyar Posta ZRT.1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.futárszolgálati tevékenység
 • A Szolgáltató a Látogatók személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag a Látogató hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

8. Egyéb rendelkezések

8.1 Szolgáltató rendszere a Látogatók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Látogató által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8.2 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Látogatót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.3 Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok véletlenszerű, vagy nem tervezett megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.4 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Látogatót Webshop felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Látogatónak a Webshop további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Webshop biztosított módon.

Zalaegerszeg, 2020. november 24.